فعالیت کریری بین المللی

فعالیت کریری، عبارت است از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یکی از طریق حمل بر طبق قرارداد حمل است

قرارداد حمل ونقل (Contract  of  Carriage)  و  INCOTERMS

مواد قرارداد حمل و نقل می تواند موارد ذیل باشد: